početna nazad sadržaj 
Pancevo Vrsac Opovo Kovin Bela Crkva Kovacica Plandiste Alibunar

 

mogucnosti
lokacije

Opština Plandište

 • Pogranična opština Južnog Banata

 • 85 km severno od Beograda

 • Na površini od 383 km2

 • Broj naselja:  14

 • Broj stanovnika: 13.377

 • Društveni proizvod po stanovniku: 650 EUR

 • Ukupan broj zaposlenih: 2.342 ( godišnji prosek 2008.god. )

 • Nezaposlena lica:  1.297 (decembar 2008. )

 • Prosečna zarada: 22.227 ( decembar 2008. )

 • Broj preduzeća, ustanova i dr.pravnih lica : 267 (decembar 2008.)

 • Broj preduzetnika : 239 ( 2007.godina )

Plandište je jedna od pograničnih opština Južnog Banata. Granica opštine Plandište se jednim delom naslanja na kanal Dunav-Tisa-Dunav, koji stvara  mogućnost za  razvoj vodenog saobraćaja. Nalazi se 85 kilometara severno od Beograda. Do Plandišta se dolazi magistralnim putem Beograd-Vršac koji se kod Alibunara grana prema Plandištu, odnosno, iz pravca Novog Sada putem Novi Sad-Vršac. U sastavu opštine se nalaze naselja: Plandište, Banatski Sokolac, Velika Greda, Dužine, Jermenovci, Veliki Gaj, Sokolac, Greda, Barice, Kupinik, Margita, Markovićevo, Miletićevo, Stari Lec i Hajdučica.

Na ovom prostoru izgrađen je veliki broj dvoraca – letnjih rezidencija, sa veoma lepim parkovima. Po stilu gradnje  uglavnom pripadaju klasicizmu (dvorac “Kapetanovo”, dvorac na Jagodiću, dva dvorca kraj Starog Leca, dvorac u Hajdučici). Na velikom prostoru nekadašnjih pustara, otkrivena su nalazišta nafte i gasa. Razvijena je poljoprivredna proizvodnja, mlinska industrija, proizvodnja cigle i crepa. U okolini  ima dosta lovnih područja, dok se na kanalu Dunav- Tisa – Dunav, Brzavi i rečici Moravici razvija ribolov.

Područje opštine u odnosu na važnije komunikacije ima relativno povoljan položaj. Kroz opštinu prolazi železnička pruga na liniji Zrenjanin-Plandište-Vršac-Bela Crkva i državni put prvog reda, na relaciji Zrenjanin-Sečanj-Plandište-Vršac.

Drumski saobraćaj je osnovni vid saobraćaja koji omogućuje komunikaciju ovog prostora sa okruženjem i subregionima. Osnovni saobraćajni kapacitet ovog prostora u domenu drumskog saobraćaja je državni put I reda br. 7.1, Zrenjanin – Sečanj – Plandište – Vršac gde se uključuje takođe na državni put prvog reda .1.9 i dalje ka graničnom prelazu Vatin, prema susednoj Rumuniji. Ukupna dužina ovog puta na teritoriji opštine Plandište je 34 km.

Takođe, značajan drumski pravac koji je važan za međuopštinsko povezivanje je državni put II reda br.125, Plandište – Alibunar, takođe kao put između dva kategorisana državna puta višeg ranga (DP br.7.1 i br.1.9) koji povezuje opštinu Plandište sa Pančevom kao sedištem regiona i dalje ka Beogradu. Ukupna dužina ovog putnog pravca na teritoriji opštine je 11 km.

Poljoprivredno zemljište predstavlja  najobimniji i najznačajniji resurs. Prostitre se na 34.731 ha i obuhvata 90,7% teritorije opštine. U strukturi poljoprivrednog zemljišta dominiraju površine pod oranicama i baštama (92,9%), pa ratarstvo predstavlja osnovnu granu poljoprivrede.

Vodni resursi su u značajnoj meri zastupljeni na teritoriji opštine Plandište. Teritorijom opštine protiču tri rečna toka: Brzava, Moravica i  Rojga koji dolaze iz Rumunije, a završavaju se u opštini. Ukupna dužina ova tri toka na teritoriji opštine iznosi 44 km.

Područje opštine raspolaže energetskim sirovinama: naftom i prirodnim gasom. Identifikovane su rezerve geotermalnih voda, a neophodno je izvršiti istraživanja i valorizaciju ovog potencijala u narednom periodu. Ceo prostor opštine Plandište je istražni prostor nafte, gasa i hidrotermalne energije.

Šume -se prostiru na svega 0,6% teritorije opštine i predstavljaju nedovoljno zastupljen resurs. Obzirom na značaj koje šume imaju, imperativ je pošumljavanje i značajno povećanje šumskog fonda u narednom periodu.

Lov i ribolov - teritorija opštine bogata je različitim vrstama divljači, a lov na ovim prostorima ima dugu tradiciju. Obzirom na prisustvo brojnih vodenih površina, postoje pogodni uslovi za razvoj privrednog i sportskog ribolova. 

Industrija je pored poljoprivrede najznačajnija privredna grana opštine. Od ukupno ostvarenog narodnog dohotka opštine Plandište 29,90% je ostvareno u prerađivačkoj industriji. U okviru industrije zastupljene su: prehrambena, tekstilna industrija, prerada plastičnih masa i dr.

Opština Plandište ima turistički potencijal koji predstavlja dobru polaznu osnovu za uključivanje ove privredne grane u proces transformacije i intenziviranja privrednog i ukupnog razvoja.

 

početna ] nazad ] mogucnosti ] lokacije ]

Pošaljite e-mail na  rpkpancevo@komora.net sa pitanjima i komentarima o ovoj prezentaciji.
Copyright © 2009 Regionalna privredna komora Pancevo
Last modified: 10/02/09